นโยบายความเป็นส่วนตัว
ประกาศความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนั้นมีความสำคัญมากสำหรับบริษัท เราต้องการเปิดเผยและแสดงความโปร่งใสในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้นเราจึงมีนโยบายในการกำหนดวิธีการประมวลผลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจได้รับจากการติดต่อเพื่อใช้บริการสั่งซื้อสินค้า หรือการใช้บริการอื่นๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และที่บริษัทมีความจำเป็นในการประมวลผลเพื่อการให้บริการแก่ท่าน ดังนั้นบริษัทจึงมีการแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อแจ้งให้ท่านลูกค้าทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขและความจำเป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ทั้งนี้ เมื่อลูกค้า สมัครสมาชิกหรือทำการสั่งซื้อกับบริษัทและให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ/หรือติดต่อสื่อสารกับทางบริษัท บริษัทจะถือว่า ลูกค้าตกลงและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว หากลูกค้าไม่ตกลงให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการบางประเภทแก่ลูกค้านั้น เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทให้แก่ลูกค้าในส่วนดังกล่าว
ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้สอดคล้องกับการให้บริการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทจำเป็นต้องประมวลผล
 1. ข้อมูลการติดต่อของลูกค้า อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ ลายมือชื่อ และภาพถ่าย
 2. ในกระบวนการให้บริการแก่ลูกค้า บริษัทจะสร้าง UserID ให้แก่ลูกค้าที่ติดต่อมายังบริษัทแต่ละท่าน เพื่อประโยชน์ในการให้บริการให้แก่ลูกค้าแต่ละท่านได้ ตามคำสั่งซื้อที่ท่านตกลงดำเนินการ
 3. ข้อมูลการชำระเงิน ซึ่งอาจรวมถึงหลักฐานการโอนชำระค่าสินค้าต่างๆ ทั้งที่ท่านอาจส่งให้แก่บริษัทโดยตรง หรือที่บริษัทอาจได้รับจากการยืนยันโดยผู้ให้บริการชำระเงินภายนอก
 4. ข้อมูลรายละเอียดคำสั่งซื้อที่ท่านดำเนินการ ซึ่งอาจรวมถึงรายการสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ ยอดเงินที่ต้องชำระ เวลาที่ดำเนินการจัดส่ง
 5. การติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจรวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าได้ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าอาจส่งเข้ามาเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อสงสัยเกียวกับบริษัท
 6. เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของบริษัท
 7. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หมายศาล หนังสือ หรือคำสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก หมายอายัด คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการ การรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หรือองค์กรอิสระ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน กรมสรรพากร กรมที่ดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น
 8. เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้อง รวมถึงรายงาน
 9. เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย
 10. เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
 11. เพื่อป้องกันการทุจริต การสืบสวน สอบสวนเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร หรือการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด
 12. เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานภายในบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานบัญชีการเงิน
 13. เพื่อตรวจสอบและจัดการข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมกับทุกฝ่าย
 14. เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโครงการของบริษัท สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขายต่างๆ กิจกรรมทางการตลาด การเชิญชวนเข้าร่วมงานกิจกรรม หรือโครงการ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโครงการต่าง ๆ ของ บริษัท
 15. เพื่อสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการของบริษัท เพื่อให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่าน
 16. พื่อวิเคราะห์และบริหารชื่อเสียงของบริษัท
 17. เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเอกสารประกอบการดำเนินงานใด ๆ กับธนาคาร สถาบันการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จุดประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
บริษัทเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 1. เพื่อการจัดส่งสินค้าหรือ ผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งและความพึงพอใจของลูกค้า ข้อมูลทั้งหมดที่ลูกค้าให้แก่บริษัทในการใช้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ บริการผ่านเว็บไซต์ จะถูกเก็บ รวบรวม และใช้ในการรับประกันการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทในการจัดสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการ (i) สร้างคำสั่งซื้อ (ii) การใส่ข้อมูลที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน (iii) การเลือกการจัดส่งสินค้า และการใส่ข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า (iv) การชำระเงินค่าสินค้า และตรวจสอบยืนยันหลักฐานการชำระเงิน (v) การจัดส่งสินค้า
  เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดของบริษัทแก่ลูกค้า ในการจัดส่ง และอาจรวมถึงระยะเวลาในการขอใช้สิทธิคืนเงินตามเงื่อนไขที่บริษัทอาจกำหนด
 2. เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในการปรับปรุงการให้บริการ ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ทั้งหมด อาจได้รับการประมวลผลโดยบริษัทเพื่อการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับลูกค้าด้วยการปรับปรุงการให้บริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social Media งนี้ บริษัทรับประกันจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีดังกล่าวเฉพาะเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ โดยจะไม่ดำเนินการใดที่กระทบสิทธิของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลเกินสมควร
  นอกจากนี้ สำหรับข้อมูลชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ในการจัดส่งสินค้า หากลูกค้าเลือกที่จะบันทึกรายละเอียดดังกล่าวลง Address Book บริษัทจะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อประโยชน์การสั่งอาหารครั้งถัดไปของลูกค้า
 3. เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในกรณีเกิดข้อโต้แย้ง บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้ เพื่อการต่อสู้หรือปกป้องสิทธิของบริษัทที่อาจเกิดข้อโต้แย้งหรือการเรียกร้องสิทธิใดๆ ระหว่างบริษัทและลูกค้า​ ซึ่งบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้แม้ภายหลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของบริษัทต่อลูกค้า แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะไม่กระ ทบสิทธิเจ้าของข้อมูลมากเกินสมควร
 4. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทต้องปฏิบัติ เช่น หน้าที่ในการจัดทำบัญชีและชำระภาษี โดยเฉพาะการจัดทำใบกำกับภาษีตามความประสงค์ของลูกค้า โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทจะไม่ได้รับการเปิดเผยส่งต่อ เว้นแต่ในบางกรณีบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลดังนี้ ซึ่งบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างมากต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ที่บริษัทมีต่อลูกค้า
 1. บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่ม บริษัท โฟร์ พี โคลทติ้ง จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น
 2. หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล องค์กรอิสระ หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร กรมธุรกิจพลังงาน กรมที่ดิน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม กรมบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นต้น
 3. หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเรียกร้อง การดำเนินคดี การโต้แย้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาการต่อสู้คดี ของบริษัท เช่น คู่ความในคดี หรือพยาน เป็นต้น
 4. ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่บริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ให้บริการรับส่งสินค้า
 5. บุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี รวมถึงช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อสาธารณะ สื่อออนไลน์ เป็นต้น
วิธีการติดต่อ
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัท ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
บริษัท โฟร์ พี โคลทติ้ง จำกัด
สถานที่ติดต่อ : 18/8 หมู่13 ซอย เพชรเกษม 91 อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
เบอร์โทรศัพท์ : 028138518
อีเมล : fourphouse@fourp.co.th, infofourphouse@gmail.com
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ : 18/8 หมู่13 ซอย เพชรเกษม 91 อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
เบอร์โทรศัพท์ : 028138518
อีเมล : fourphouse@fourp.co.th, infofourphouse@gmail.com
สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล
 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
  ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัท ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
 2. สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
  ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท รวมถึงขอให้บริษัท เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัท ได้
 3. สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right)
  ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัท ได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
  ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 5. สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right)
  ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 6. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)
  ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท ระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 7. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Rectification Right)
  กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่บริษัท มีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 8. สิทธิในการรับทราบกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  บริษัท อาจมีการพิจารณาทบทวนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งนี้ตามความเหมาะสมในบางครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หากแบบแจ้งนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท จะแจ้งให้ท่านทางหน้าเว็บไซต์
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ที่ โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามกรอบกฎหมาย